Spiros FLOGAITIS, doctor în drept, profesor 

Președintele Organizației Europeane de Drept Public, Atena, Grecia

José Luis IRIARTE ÁNGEL, doctor, profesor în drept internațional privat

Universitatea Publică din Navarra, Spania

Redactor-şef adjunct: Alexandr SOSNA, doctor în drept

Universitatea de Stat din Moldova

PUBLICATĂ: 2 ori pe an

ISSN: 2245-1971 (print), 2587-4128 (online)

     Revista este publicată în baza licenței CC-BY care permite cititorilor săi să distribuie, să remixeze, să adapteze și să construiască alte lucrări pe munca articolelor prezentate., inclusiv comerciale, atâta timp cât este creditat autorul articolului pentru creația sa originală.

Revista Supremația Dreptului” este deschisă cercetărilor aprofundate în dreptul procesual, material, privat, public, jurisprudență și internațional. Articolele prezentate sunt supuse recenzării a cel puțin doi experți, care aprobă sau neagă publicarea articolului, luând în considerație originalitatea lucrării, noutatea argumentării, interesul practic etc.

Acesta este o revistă cu acces liber. Întregul conținut este disponibil gratuit, fără taxe, utilizatorului sau instituției sale. Utilizatorilor li se permite să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să asocieze textele complete ale articolelor sau să le folosească în orice alt scop legal, fără a cere permisiunea prealabilă a editorului sau a autorului.

 

Spiros FLOGAITIS, Doctor of Law, University

Professor, President of the European Public Law Organization Greece       

Jose Luis IRIARTE ANGEL, PhD, professor of private international law

Public University of Navarra, Spain

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF: Alexandr SOSNA, Doctor of Law

State University of Moldova

PUBLISHED: 2 times a year

ISSN: 2245-1971 (print), 2587-4128 (online)

     The journal is published under CC-BY licence, which allows readers to distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit the author of the article for the original creation.

The academic journal “Supremacy of Law” is open to in-depth research in procedural, material, private, public, jurisprudence and international law. The submitted articles are subject to review by at least two experts, who approve or deny the publication of the article, taking into account the originality of the paper, the novelty of the argument, the practical interest, etc.

This is an open access journal. All content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.